MEPLAST PLASTİK TEKNOLOJİ SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi korumak ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirlenen çerçevede işlenecek kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilmeniz için oluşturulmuştur.

      I. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

Unvan: MEPLAST PLASTİK TEKNOLOJİ SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Esenkent Mah. Muhterem Sok. No: 31 PK: 34776 Ümraniye / İSTANBUL

Telefon: 0 216 466 69 00-95

E-posta: meplast@meplast.com.tr

Web Adresi: www.meplast.com.tr

    II. Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde kullanılan tanımlar Kanun hükümlerine dayanmakta olup, aşağıda belirtilmiştir.

Kanun’un 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının d) bendi uyarınca kişisel veriler; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kanun’un 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının e) bendi uyarınca kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kanun’un 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının ğ) bendi uyarınca veri işleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kanun’un 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının ı) bendi uyarınca veri sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kanun’un 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

   III. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel ya da özel nitelikli kişisel verileriniz, ancak ve sadece Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan hukuki sebeplere dayanarak işlenebilir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca;

 • Açık rıza olmaksızın işlenemez.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda açık rıza aranmaksızın işlenebilir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın işlenebilir.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda açık rıza aranmaksızın işlenebilir.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın işlenebilir.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması durumunda açık rıza aranmaksızın işlenebilir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın işlenebilir.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın işlenebilir.

Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca tanımlanan özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • Açık rıza olmaksızın işlenemez.
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz, kanunlarda öngörülen hâllerde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

  IV. Veri İşleme Amacı ve İşlenen Veriler

Kanun’un 4’üncü maddesi uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun bir şekilde, aşağıda yer alan faaliyetlerle bağlantılı olacak şekilde Şirket tarafından işlenecektir.

Veri grubuna göre işlenecek kişisel veriler;

 • Kimlik Bilgisi (Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Hissedar/Ortak, Diğer (Çalışan/Stajyer Yakını, Üçüncü Kişiler), Ziyaretçi)
 • İletişim Bilgisi (Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Hissedar/Ortak, Diğer (Çalışan/Stajyer Yakını, Üçüncü Kişiler))
 • Özlük Bilgisi (Çalışan, Hissedar/Ortak, Diğer: Çalışan Yakını)
 • Finansal İşlem Bilgisi (Çalışan, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Hissedar/Ortak, Stajyer, Diğer: 3. kişiler)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Hissedar/Ortak)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Çalışan, Stajyer, Hissedar/Ortak, Diğer: Çalışan Yakını)
 • Fiziksel Mekân Güvenliği (Çalışan, Ziyaretçi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Hissedar/Ortak, Stajyer)
 • Mesleki Deneyim Bilgisi (Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Diğer: Çalışan Yakını, Şahit)
 • Müşteri işlem Bilgisi (Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı)
 • Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgisi (Çalışan, Çalışan Adayı)
 • Din Bilgisi (Çalışan, Stajyer, Diğer: Çalışan Yakını)
 • Sağlık Bilgileri (Çalışan, Stajyer, Çalışan Adayı)
 • Biyometrik Veri (Çalışan, Hissedar/Ortak)
 • İşlem Güvenliği Bilgisi (Çalışan, Hissedar/Ortak)

Kişisel verilerin veri grubuna göre işlenme amaçları;

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi (Çalışan)
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi (Çalışan, Çalışan Adayı, Diğer: Referans)
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (Çalışan, Diğer: Çalışan Yakını, Hissedar/Ortak, Diğer: Şahit)
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi (Çalışan, Diğer: Çalışan Yakını)
 • Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Çalışan)
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Çalışan)
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi (Çalışan, Hissedar/Ortak, Ziyaretçi)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi (Çalışan, Hissedar/Ortak)
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi (Çalışan, Hissedar/Ortak, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Diğer: 3. kişiler)
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini (Çalışan, Hissedar/Ortak, Ziyaretçi, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Stajyer)
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi (Çalışan, Diğer: Çalışan Yakını)
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi (Çalışan, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Hissedar/Ortak)
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi (Çalışan, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Hissedar/Ortak, Diğer: Çalışan Yakını, Diğer: 3. kişiler)
 • İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Çalışan, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Hissedar/Ortak)
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi (Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı)
 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi (Çalışan, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Hissedar/Ortak, Diğer: Kefil, Diğer: 3. kişiler)
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Çalışan, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Hissedar/Ortak, Diğer: 3. kişiler)
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi (Çalışan)
 • Stajyerler İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (Stajyer, Diğer: Stajyer Yakını)
 • Yetkili Kişi/Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi (Hissedar/Ortak)

    V. Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kanun’un hükümleri uyarınca, kişisel verileriniz, kural olarak açık rızanız olmaksızın aktarılamaz. Ancak, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında ve Kanun’un 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen (III. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi kısmında açıklanan) şartlardan birinin bulunması hâlinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, açık rızanız aranmaksızın kişisel verileriniz aktarılabilir.

Kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı olup, Kanun ve diğer sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuat hükümlerine uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Kanuni yükümlülüğün (İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Vergi Usul Kanunu vb. ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında) yerine getirilmesi veya Şirket’e ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketlere, temsilcilerimize,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, yurtiçi ve yurtdışı iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk vb. konularda),
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere,
 • Şirketin idaresi ve iç işleyişi, yurt dışı seyahatleri vb. işlerin yürütülmesi, e-posta gönderimi vb. iletişimi sağlayabilmek amacıyla yurt dışındaki üçüncü kişilere

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel verileri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

  VI. Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

Şirketimiz,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Şirketimiz elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

 VII. İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

VIII. Başvuru Usulü

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, www.meplast.com.tr adresinde bulunan formu eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalayarak;

 • Bizzat teslim ederek ya da iadeli taahhütlü mektupla veya noter üzerinden Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Esenkent Mah. Muhterem Sok. No: 31 PK: 34776 Ümraniye İSTANBUL adresine kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgelerle birlikte iletebilir ya da
 • meplastplastik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak

iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin cevaplanmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 14’üncü maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan ve internet sitemizde yer alan Aydınlatma Metninden ulaşabileceğiniz haklarınız kapsamındaki taleplerinizi Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİ ADRES AÇIKLAMA
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Esenkent Mah. Muhterem Sok. No: 31 PK: 34776 Ümraniye / İSTANBUL Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter Aracılığıyla

Tebligat

Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru  

meplastplastik@hs01.kep.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

İlgili Kişiler Başvuru Formu